జాతీయ ఇన్ఫ్లుఎంజా టీకా వారం – మీ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ పొందండి! – క్వీన్స్ మెడికల్ సెంటర్ – – KHON2 న్యూస్


Translating…

KHON2 News

Loading…

Unsubscribe from KHON2 News?

Working…

Loading…

Loading…

Working…

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

15 views

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Post Author: admin